Adatkezelési Tájékoztató - Golfline Kft.Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2023. február 02.
A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket tevékenységünkkel kapcsolatban, illetve az általunk küldött információkkal kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy milyen adatokat, milyen célból rögzítünk, kezelünk, illetve hogy mit teszünk adatai védelme és az Ön jogainak érvényesíthetősége érdekében.

1. Bevezetés
Az Golfline Kft. (székhelye: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 179.; adószám: 32156777-2-13; cégjegyzékszám: 13 09 224341) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tevékenysége során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan az ÉRINTETTEK partnerek, ügyfelek, a http://magyargolfclub.hu/ weboldal látogatói, érdeklődők, állásajánlatra jelentkezők, tagok, önkéntesek, támogatók, feladatokkal megbízott alvállalkozók képviselőinek és adott esetben a tevékenység címzettjeinek (a továbbiakban: „Érintettek”) a személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.
A Golfline Kft. tiszteletben tartja az Érintettek jogait, a hozzájuk tartozó személyes adatokat, valamint a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag tevékenysége végzéséhez, az adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott tevékenységekhez, valamint saját célú kutatásai, illetve statisztikai kimutatások készítéséhez használja fel.
Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen meglátogatni az Adatkezelő által üzemeltetett http://magyargolfclub.hu/ weboldalt, ahol a tájékoztató hatályos tartalma folyamatosan megismerhető és lementhető. Az Érintett kérésére elküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.
Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
• Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a;
1.1. Az Adatkezelő adatai
• Golfline Kft.
• Székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 179.
• Cégjegyzékszám: 13 09 224341
• Adószám: 32156777-2-13
• E-mail: info@magyargolfclub.hu
• Telefon +36 30 431 53 39

2. Az Adatvédelem alapfogalmai
2.1. Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, szám, helymeghatározó adat, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. Hozzájárulás:
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés
A weboldal látogatásával kapcsolatos adatok kezeléséhez, továbbá célzott reklámcélú tájékoztató (hírlevél) küldéséhez kérjük az oldalra látogatók hozzájárulását.
A hozzájárulási nyilatkozat megadásával az érintett személyes adatait a hozzájárulási nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonását követően töröljük az érintett adatait a nyilvántartásából.
Weboldalunkon megadott adatok kezelésének jogalapját az érintett tájékoztatás alapján történő hozzájárulása képezi.
2.4. Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, írisz kép) rögzítése is;
2.6. Adattovábbítás
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7. Nyilvánosságra hozatal
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8. Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. Adatzárolás
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.10. Adatmegsemmisítés
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.11. Adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.12. Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
2.13. Harmadik személy
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
2.14. EGT-állam
Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
2.15. Harmadik ország:
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
2.16. Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2.17. Biometrikus adat
Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
2.18. Egészségügyi adat:
Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
2.19. Biztonsági esemény
Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására
2.20. Bizalmasság (titkosság)
Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális.
2.21. Magánterület közönség számára nyilvános része
Olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári-jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut, feltéve, ha: a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy; b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezésére szolgál.
2.22. Profilalkotás
Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
2.23. Sértetlenség
Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.
2.24. Szabályzat
Az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata.
2.25. Vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer
Vagyonvédelmi célból, az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon telepített elektronikus jelző és képi megfigyelőrendszer, ideértve a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelés), az elektronikus beléptető rendszert, a betörésjelző rendszert, a távfelügyeleti rendszert, az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszert, továbbá az egyéb, jel és kép továbbítását vagy fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő elektronikus műszaki megoldást.
2.26. Vendég
Az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon engedéllyel tartózkodó természetes személy, aki nem azonos az Adatkezelő munkavállalójával.
2.27. Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása
Az érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az Adatkezelési Tájékoztató által ismertetett adatkezelésekre, illetve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a munkáltatói humán erőforrási rendszerben kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja az érintetteket.
2.28. Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3. Adatvédelmi alapelvek
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

4. Az adatkezelés részletes szabályai
Az adatokhoz hozzáférők köre:
• az Adatkezelő munkatársai;
• az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
• egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
• a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
• egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától és a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelésektől eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.
Az Adatkezelő munkatársai, partnerei szerződésben vállalják, hogy a rájuk bízott, általuk gyűjtött, általuk feldolgozott, illetve megismert adatokat a jelen Tájékoztató és az Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint bizalmasan kezelik, s azokat nem hozzák harmadik személy tudomására.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.
4.1. A Weboldal látogatása
Az Adatkezelő www.magyargolfclub.hu weboldalának a látogatásakor tárolásra kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
Az adatkezelés célja
A weboldal használatával az Érintett (a www.magyargolfclub.hu weboldal használója) tájékozódhat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
• Az Érintett (a www.magyargolfclub.hu weboldal használója): honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
• IP-címe: azonosítás
• A látogatás kezdő és befejező időpontja: statisztikai cél
• A látogatás időtartama: statisztikai cél
• Operációs rendszere: statisztikai felhasználás
• Böngészője: statisztikai felhasználás
Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).
Jogos érdek megnevezése
A szolgáltatás zavartalan, magas színvonalú biztosítása, az üzletmenettel kapcsolatos kockázatok kezelése.
Az adatkezelés időtartama
A statisztikai célok megvalósításához szükséges időtartamig. A látogatáshoz kapcsolódó, azonosításra alkalmas adatokat legkésőbb a látogatás után 8 nappal töröljük.
4.2. A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő www.magyargolfclub.hu weboldalán elérhető szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el az Érintettek (felhasználók) számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával az Érintetti szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak az Adatkezelő honlapjának a tovább fejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.
A cookie-k működésének, működtetésének részleteit a Tájékoztató 10. pontjában ismertetjük.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
• Az Érintett (a www.magyargolfclub.hu weboldal használója)
• IP-címe: azonosítás, tanúsítás
• operációs rendszere: statisztikai felhasználás
• böngészője: statisztikai felhasználás
• Látogatás időpontja és időtartama: azonosítás, tanúsítás
• Cookie elfogadásának időpontja: azonosítás, tanúsítás
• Cookie elfogadásának a ténye: a hozzájárulás megerősítése
• Felkeresett oldalak: statisztikai felhasználás
• Felkeresett oldalak látogatásának időtartama: statisztikai felhasználás
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,).
A cookie-k használatát a látogató az adott honlap kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, a ”Rendben” gombra kattintva hagyhatja jóvá. Az Adatkezelő honlapjának meglátogatásával és a cookie elfogadásával elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált az Érintett. A cookit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookik alkalmazását.
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 179. címre küldött levélben, elektronikusan pedig az info@magyargolfclub.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését. Visszavonás hiányában a honlap meglátogatásától számított maximum 30 napot követően töröljük az adatokat.
4.3. Kapcsolatfelvétel, információkérés teljesítése
Az adatkezelés célja
Az Érintettek kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, vagy az érintett számára szükséges információkat.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
Az Érintett személyes adatai:
• Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
• E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
• Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
• A kapcsolatfelvétel témája
• A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szöveg
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat és kérhetik személyes adataik törlését, postai úton a 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 179. címre küldött levélben, elektronikusan pedig az info@magyargolflcub.hu címre küldött üzenetükben.
4.4. Kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás a weboldalon
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít az érdeklődők részére, tee time-ra és golf versenyre időpontot foglalni a www.magyargolfclub.hu weboldalon. Az Érintettnek ahhoz, hogy az Adatkezelő ezen szolgáltatásait igénybe vegye, egy online jelentkezési lapot kell kitöltenie. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél a kezelt adatok további felhasználásra kerülnek, így a későbbiekben egyszerűbben lehet azokat biztosítani.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:
• Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
• Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
• E-mail cím: kapcsolattartáshoz szükséges
• Telefonszám: kapcsolattartáshoz szükséges
• Teljes lakcím: szerződés teljesítéséhez szükséges
• Számlázási cím: szerződés teljesítéséhez szükséges
• Klubtagság helye: azonosításhoz szükséges
• Verseny: szerződés teljesítéséhez szükséges
• Troller, golfautó, golfszett igény: szerződés teljesítéséhez szükséges
• Szállóvendég vagy nem: szerződés teljesítéséhez szükséges
• Verseny kategóriája: szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amennyiben egy jogszabály megköveteli az adatok kezelését és továbbítását.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 2 év múlva töröljük. Ennél hosszabb időn át őrizzük, ha azt jogszabály követeli meg, például ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, ezen adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek, illetve rendőrségi jelentés esetén 6 évig.
4.5. Ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a szolgáltatás ellátáshoz szükséges mértékben hozzáférhet az ügyfelek személyes adataihoz.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
• Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
• Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
• E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
• Telefonszám: kapcsolattartás
• Ügyfél ügyének kezeléséhez tartozó információk.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 2 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük.
4.6. E-mailen történő kommunikáció
Az adatkezelés célja
Az Érintettek elektronikus levél útján kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz, valamint álláspályázattal kapcsolatos kommunikációt folytathatnak. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, vagy az érintett számára szükséges információkat.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
• Az Érintett személyes adatai:
• vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
• keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
• lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás
• képzettsége: azonosítás
• végzettsége: azonosítás
• gyakorlata: azonosítás
• e-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
• telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
• A kapcsolatfelvétel témája
• A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szöveg
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 9740 Bükfürdő, Golf út 4. címre küldött levélben, elektronikusan pedig az recepcio@magyargolfclub.hu címre küldött üzenetükben. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.
4.7. Ajánlatkérés teljesítése
Az adatkezelés célja
Az ajánlatkérés teljesítése során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő pontosabb szolgáltatást tud biztosítani. Az adatkezelés célja az Érintett által igényelt ajánlat elkészítése, az ehhez szükséges felmérések, vizsgálatok elvégzése
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
• Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás.
• E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás.
• Telefonszám: az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés keretében készített ajánlat esetén szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), szerződéskötést megelőzően a kapcsolattartó számára készített ajánlat esetében jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A jogos érdek megnevezése
A megfelelő tájékoztatás az üzleti lehetőségekről az Ügyfél vagy annak kapcsolattartója részére elengedhetetlen az ajánlatadás sikerességéhez. Kapcsolattartás az ajánlatkérővel.
Érintettek kategóriái
Az ajánlatkérő természetes személyek, jogi személyek kapcsolattartói
Az adatkezelés időtartama
Az ajánlati kötöttség időtartamának lejáratát követően a személyes adatok 30 napon belül törlésre kerülnek. Megrendelés esetén a szerződéses jogviszony adatkezelései a kapcsolódó pontokban megfogalmazottak szerint történik.
4.8. Partnerekkel való szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés
Az Golfline Kft. tevékenységének megfelelő színvonalú teljesítése érdekében különböző partnereket bíz meg egyes feladatok, részfeladatok elvégzésével.
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja az eseti szerződések, vagy keretmegállapodások megkötése a feladat, részfeladat teljesítésére vállalkozó jogi vagy természetes személlyel.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
• Személyes közreműködő vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás,
• Személyes közreműködő keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás,
• Képmás: szerződés teljesítéséhez szükséges (kifejezetten fotózásra irányuló szerződés esetén)
• E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás,
• Telefonszám: kapcsolattartás,
• Jogi személlyel kapcsolatos adatok (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám): szerződés teljesítése
• Kapcsolattartó adatai: azonosítás, kapcsolattartás,
• Aláírás: hitelesítés, azonosítás.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 2 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
4.9. Hibabejelentés rögzítése
Az adatkezelés célja
Az Érintettnek a jelentkezéskor, valamint a weboldalon történő adatok megadásakor felmerülő esetleges hiba észlelésekor lehetősége van a hibát elektronikus-rendszeren keresztül bejelentenie.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
Az Érintett:
• Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
• E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás,
• Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás,
• Hibajelentés tartalma: szerződéses kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), illetve regisztrált igénylő esetén szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),
Az adatkezelés időtartama
Az Érintett által adott hozzájárulás esetén annak visszavonásáig, illetve a visszavonás hiányában a hiba kijavításától számított 30 nap múlva törlésre kerülnek a személyes adatok. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, kérhetik személyes adataik törlését postai úton a 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 179. címre küldött levélben, elektronikusan pedig az recepcio@magyargolfclub.hu címre küldött üzenetükben.
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 2 év múlva töröljük. Ennél hosszabb időn át őrizzük, ha azt jogszabály követeli meg, például ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek, illetve rendőrségi jelentés esetén 6 évig.
4.10. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja
Az Érintettnek lehetősége van panaszt tennie az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban. A vásárlók könyvébe beírt bejegyzéseket az Adatkezelő haladéktalanul archiválja, és a továbbiakban csak a Fogyasztóvédelmi Hatóság és az Önkormányzat részére teszi elérhetővé.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
• Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
• E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás,
• Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás,
• Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás,
• A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
• A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás,
• A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
• Panasz tartalma: azonosítás, kapcsolattartás,
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c,).
A vállalkozások kötelesek a hozzájuk beérkezett panaszokat érdemben kivizsgálni a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján.
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz megtételétől számított 5 évig kezeli.
4.11. Értékeléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja
Az Érintettnek lehetősége van értékelést adnia a szolgáltatással kapcsolatban. Az értékelést anonim módon, tehát csak az értékelésre vonatkozóan is ki lehet tölteni.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
• Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• E-mail cím: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Értékelés dátuma: azonosítás, statisztikai cél
• Értékelés: elégedettség mérés, statisztikai cél
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, kérhetik személyes adataik törlését postai úton a 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 179. címre küldött levélben, elektronikusan pedig az info@magyargolfclub.hu címre küldött üzenetükben.
4.12. Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő által üzemeltetett klubház területén, illetve az Általa rendezett és felügyelt eseményeken talált tárgyak adminisztrálása, a vélt tulajdonos, illetve a megtaláló értesítése.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
• a megtalálás dátuma,
• a megtalálás helye,
• a megtaláló neve,
• a megtaláló elérhetősége,
• a talált tárgy adatai,
• a talált tárgy tulajdonosának/átvevőnek a személyes adatai.
Az adatkezelés jogalapja
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a.
Az adatkezelés időtartama
Törvényben meghatározott ideig, a tárgy megtalálását követően 1 évig.
4.13. Üzenetek, hírlevelek küldése, DM tevékenység, telefonhívásos megkeresés
Az Golfline Kft. a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, illetve természetes személy ügyfelei, valamint jogi személy ügyfelei természetes személy kapcsolattartói számára hírlevelet küld.
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a feliratkozók részére postai úton promóciós anyagokat juttat el, direkt elektronikus üzenetek formájában hírleveleket, körleveleket és egyedi üzeneteket küld, illetve telefonon információkat juttat el például tevékenységével, rendezvényeivel, kampányaival, a csatlakozási és támogatási lehetőségekkel kapcsolatban azon Érintettek részére, akik a listára feliratkoztak, és megadták e-mail címüket, telefonszámukat.
Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről a hírlevélben lévő „leiratkozás” ikonra kattintva vagy az recepcio@magyargolfclub.hu címre küldött üzenetben. Ebben az esetben minden - a hírlevél küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból, és további levelekkel nem keressük meg az Érintettet.
A kezelt adatok köre és Az adatkezelés célja
• Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
• Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
• Postacím: azonosítás, kapcsolattartás
• Email cím: azonosítás, kapcsolattartás
• Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Érintettek kategóriái:
Az adatkezelő természetes személy ügyfelei, a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, jogi személyek természetes személy kapcsolattartói.
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat töröli adatbázisából az Érintett hírlevélről való leiratkozását követően

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek, adattovábbítás
Az Adatkezelő egyes törvényi kötelezettségek és feladatok kapcsán továbbítja az Érintett adatait más Adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes részfeladatok elvégzéséhez.

6. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ túlságosan nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.
7.1. Az Érintett hozzáférési joga
Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az Érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
• ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
7.2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
7.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
• a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 7.3.1. bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat szintén tároló vagy publikáló egyéb adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 7.3.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a 7.4.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.
7.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.
7.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
• az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog 7.6.1. bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
7.7. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
7.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.
7.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
7.10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

8. Gyermekekkel kapcsolatos információk
16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek. A 16. éven aluli személyek adatait nem, vagy anonimizáltan kezeljük, amennyiben az adatkezelés kapcsán nem érhető el a törvényes képviselő, szülő, gyám vagy gondnok által adott hozzájárulás.
A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.
A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.
Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.
Az Adatkezelő üzleti tevékenysége kapcsán nem kezel 16 év alatti személyekhez tartozó személyes adatokat. Az adatkezelő nem rendelkezik kifinomult módszerekkel a hozzájáruló személy jogosultsága, valódi életkora, illetve nyilatkozatának valódiságát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy észleljünk minden esetet, ahol kiskorúak adatait, jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, ilyen esetben haladéktalanul gondoskodunk az adatok törléséről.
Kérjük, közölje velünk, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

9. Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciái
Az Adatkezelő semmilyen módon nem továbbít adatokat más országokba, illetve az Európai Unión kívüli térségekbe.

10. Analitikai szolgáltatások, sütik
Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait a felhasználói érdeklődés, demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés monitorozására. A gyűjtött adatokat az Adatkezelő nem használja profilépítésre, nem alkalmazza automatikus döntéshozatal kapcsán, azokat kifejezetten statisztikai céllal gyűjti és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében elemzi.
Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentéskészítés és fejlesztés, továbbá hirdetésre marketinglistákon való felhasználás céljából.
A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.
10.1. Google Analytics
A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik (Részletekért kérjük keresse fel: google.com/analytics/ ).
A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései. Az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, a böngészőmodul segítségével.
10.2. Facebook remarketing
Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható.
10.3. Cookie-k
A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.
A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére. A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.
Az Golfline Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.
Az Adatkezelő www.magyargolfclub.hu weboldalának működését az alábbi cookie-k (sütik) segítik:
• Szükségszerű cookiek
az oldal alapműködését szolgálják;
• Funkcionális cookiek
a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják;
• Teljesítményt elősegítő cookie-k
a webáruházban használt kosár, illetve kosárba helyezett termékek, és a regisztrált vásárló azonosítása miatt. a weboldal teljesítményét segítik elő és így teljesebb felhasználói élményt nyújtását segítik elő.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.
További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét.
Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.
A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.
Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni.

11. Jogorvoslat
Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot; postai úton az Golfline Kft., 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 179. szám alatti címre, elektronikusan pedig a info@magyargolfclub.hu címen fogadjuk kérését, és igyekszünk haladéktalanul válaszolni és mihamarabb teljesíteni kérését. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Az oldal sütiket (cookie) használ! Az oldal használatával Ön automatikusan elfogadja a sütik használatát! A sütik böngészőben történő letiltása az oldal hibás működéséhez vezethet! - Olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat.